Algemene Voorwaarden

Zorgboerderij Molenhoek
ALGEMENE VOORWAARDEN
Arbeidsmatige Dagbesteding en overige diensten.
M O L E N H O E K 5 , 5 2 5 8 VA , M I D D E L R O D E
www.zorgboerderijmolenhoek.nl
jochem@zorgboerderijmolenhoek.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN
Zorgboerderij Molenhoek
AGB CODE: 41523000
Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter
geschreven. Waar in de voorwaarden de navolgende woorden en termen in een mannelijke vorm
worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Onderhavige woorden en
termen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa:

 • Arbeidsmatige Dagbesteding: De persoon die faciliteert en begeleidt. Daar waar
  Arbeidsmatige dagbesteding staat geschreven, kan ook dagbesteding, werk, arbeid (op locatie)
  worden gelezen en visa versa.
 • Opdrachtnemer: De natuurlijke en/of rechtspersoon namens wie de Arbeidsmatige
  dagbesteding, diensten op het gebied van of aanverwante werkzaamheden aanbiedt.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht
  heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van Arbeidsmatige dagbesteding of
  aanverwante diensten.
 • Coachee of Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een door
  Opdrachtnemer aangeboden begeleidingstraject op het gebied van Arbeidsmatige dagbesteding,
  training of enige andere opleiding, training of cursus, hoe ook genaamd.
 • Cursus: Iedere door Opdrachtnemer aangeboden training, cursus, opleiding, workshop,
  les of oefening hoe ook genaamd.
 • Factuur: De kosten, door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te voldoen, welke
  gepaard gaan met het inschrijven en/of volgen van een bepaalde Cursus. Of aanverwante overige
  diensten.
  Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
  overeenkomsten en leveringen van Opdrachtnemer, van welke aard dan ook, tenzij die
  toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders
  is overeengekomen.
 • Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor
  zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
  afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
  directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig
  Zorgboerderij Molenhoek B.V.
  K V K : 83583416
  recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Opdrachtnemer onderhavige voorwaarden
  soepel toepast.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment
  te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de
  Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten
  overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot
  stand is gekomen.
 • Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige
  andere overeenkomst met Opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling
  of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze
  worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en
  vergelijkbare bepaling.
 • Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
  Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
 • Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod een termijn voor
  aanvaarding bevat. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding
  hiervan door Opdrachtnemer binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging
  aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 • De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
  alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzenden
  administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
  Opdrachtnemer opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop
  Opdrachtnemer haar aanbieding baseert.
 • Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever
  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
  vergissing of verschrijving bevat.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten van
  een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
  4
  Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste kunnen en vermogen en met
  het nodige vakmanschap ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
 • In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft
  Opdrachtnemer het recht om bepaalde Algemene Voorwaarden werkzaamheden te laten uitvoeren
  door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 • Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met derden een
  opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen
  vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch
  aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van
  derden.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
  deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden
  verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
  Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
  vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
  rekening te brengen.
  Artikel 5. Honorarium en kosten
 • Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag of kan
  worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 • Alle honoraria zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
  overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief eisen en andere onkosten ten behoeve van
  Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde
  derden.
 • Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in
  verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten
  behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem
  een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten
  tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel
  daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de
  overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens
  door de overheid opgelegde maatregelen.
  Artikel 6. Facturatie en betaling
 • Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van
  de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering
  zal worden gebracht.
 • Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 • Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
  Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden
  zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  Zorgboerderij Molenhoek B.V.
  K V K : 83583416
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 • Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer
  hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden
  ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 • De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag
  een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval
  de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Opdrachtnemer maakt
  ter verkrijging van voldoening zowel in als buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening
  van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van
  tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Indien de werkelijk
  door Opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze
  eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn
  de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens
  Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
  van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
  open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
  factuur.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien
  daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  Artikel 7. Annulering
 • Annulering is slechts mogelijk tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de betreffende
  Cursus. Indien de annulering plaatsvindt binnen 2 weken voor aanvang van de betreffende Cursus
  of wanneer de Cursus reeds gestart is, bedragen de annuleringskosten 100% van de
  overeengekomen Cursusgelden.
 • Indien de Opdrachtgever c.q. Coachee gedurende de looptijd van de Cursus besluit, om
  wat voor reden dan ook, niet langer deel te nemen aan de Cursus, blijft de Opdrachtgever c.q.
  Coachee de niet reeds betaalde Cursusgelden onverminderd verschuldigd. Er vindt geen restitutie
  van reeds betaalde Cursusgelden plaats, noch heeft de Opdrachtgever c.q. Coachee recht op
  toegang tot een andere Cursus. De Coachee kan zich in een dergelijk geval niet door een andere
  persoon laten vervangen.
 • Indien Opdrachtnemer, om wat voor reden ook, besluit dat een Cursus geen doorgang kan
  vinden dan wel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Opdrachtnemer de
  Opdrachtgever tijdig van haar voornemen via email op de hoogte. In geval van annulering door
  Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde Cursusgelden. In
  geval van verplaatsing wordt de Coachee automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum en vindt
  annulering en restitutie van reeds betaalde Cursusgelden slechts plaats na verzoek hiertoe van de
  Opdrachtgever.
 • Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
  6
  Artikel 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst
 • De overeenkomst wordt in overleg aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege
  eindigen wanneer deze is afgerond, wanneer sprake is van een cursus of anders omschreven
  product.
  2 .De overeenkomst voor Arbeidsmatige dagbesteding wordt in overleg aangegaan voor
  onbepaalde tijd.
 • Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden
  beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
  weersomstandigheden.
 • Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te
  voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen kunnen echter nooit als fatale
  termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer,
  geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel) termijnen aan Opdrachtgever
  niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzeggingen van de opdracht over te
  gaan, noch het recht op vergoeding van enige door Opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
 • Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben beide het recht de overeenkomst tussentijds
  schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, indien en voor zover een van
  hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en
  eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of
  onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder
  rechterlijke tussenkomst, te beëindigen indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van
  een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 • Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang
  beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement
  is verklaard, liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of op een omvangrijk deel van
  het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Opdrachtnemer is in geval van ontbinding
  tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen vergoedingen dan wel tot
  schadevergoeding gehouden.
  Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
  wat in deze bepaling is geregeld.
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade en de Opdrachtnemer beschikt over
  een aansprakelijkheidsverzekering waarop de schade kan worden verhaald, dan is de
  aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de
  verzekeraar van de Opdrachtnemer uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding
  uitkeert of de Opdrachtnemer beschikt niet over een aansprakelijkheidsverzekering waarop de
  schade kan worden verhaald, is de aansprakelijk van Opdrachtnemer beperkt tot vergoeding van
  directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van
  de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een beperkt maximum van €
  2.000,00 per gebeurtenis.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van
  de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
  de zin van deze algemene voorwaarden. b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
  prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan
  Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
  Zorgboerderij Molenhoek B.V.
  K V K : 83583416
  beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
  beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Tenzij, in afwijking van hetgeen daaromtrent in dit lid is bepaald, door de verzekeraar van
  Opdrachtnemer aansprakelijkheid voor onderstaande punten wordt erkent, is Opdrachtnemer
  nimmer aansprakelijk voor: a. Indirecte schade; b. Gevolgschade; c. Gederfde winst; d. Gemiste
  besparingen; e. Schade door bedrijfsstagnatie;
 • Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de
  nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens de
  Opdrachtgever c.q. Coachee voor fouten of tekortkomingen van deze derden. In voorkomend
  geval is de Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde(n) zelf aansprakelijk te stellen en
  eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derde(n) die met
  de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
 • Indien de Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer
  niet binnen 1 maand na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt
  deze rechtsvordering na het verstrijken van 1 maand te vervallen.
 • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
  schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde
  van Opdrachtnemer.
  Artikel 10. Risico-acceptatie
 • Opdrachtgever en/of Coachee is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is
  aan het omgaan met paarden /pony, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de
  daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand,
  tijdens en na afloop van de Cursus of aanverwante diensten.
 • Opdrachtgever en/of Coachee neemt deel aan de Cursus of aanverwante diensten voor
  eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Opdrachtnemer geen aanspraken doen gelden op
  eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid
  van de Coachee vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Opdrachtnemer voor
  dergelijke aanspraken door of namens de Coachee.
 • Het betreden van terreinen geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk
  aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de
  aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
 • Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de Cursus verklaart Opdrachtgever
  en/of Coachee zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.
  Artikel 11. Overmacht
 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
  gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
  8
  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
  komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
  voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
  Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
  omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn
  verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
  de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
  partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
  aan de andere partij.
 • Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
  gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
  en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
  Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
  te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
  overeenkomst.
  Artikel 12. Geheimhouding
 • Beide partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe
  bevoegd overheidsorgaan op hen legt, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
  informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
  verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit
  voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting
  ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden
  ingeschakeld.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen
  kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
  kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q.
  Coachees.
  Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
 • Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom die
  samenhangen met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend bij
  Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de
  gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden
  toegekend.
 • Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
  is het de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van
  Opdrachtnemer of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door
  inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 • De rechten van intellectueel eigendom welke Opdrachtnemer in licentie gebruikt mag de
  Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
  Zorgboerderij Molenhoek B.V.
  K V K : 83583416
  Artikel 14. Klachten
 • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen
  nadat de Opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien
  dagen na de uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
  De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  vermeende nalatigheid van Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door Opdrachtnemer en haar
  klachtencommissie, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij
  dat inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende
  zinloosheid dient de Opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is
  Opdrachtnemer bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 9
  van deze voorwaarden.
 • De behandeling van klachten wordt door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Deze partij
  is: Solo Partners en zijn bereikbaar op nummer 085-2010140 of per e-mail op
  klacht@solopartners.nl. Zij zorgen er dan voor dat u in contact komt met een van onze
  klachtenfunctionarissen.
  Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
 • Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.
 • Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend
  uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in der minnen te schikken.
 • Indien het geschil niet op minnelijke wijze kan worden opgelost is de bevoegde rechtelijke
  instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen,
  tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
  Ondertekende gaat akkoord met:
  • Alle pagina’s en dus het totale document (paraaf elk blad rechts-onderin)
  • Verklaard hierbij de algemene voorwaarden met zorg heeft doorgenomen en akkoord
  gaat met de Algemene voorwaarden van Zorgboerderij Molenhoek.
  • Stuurt het getekende document per post naar:
 • Zorgboerderij Molenhoek /Molenhoek 5, 5258 VA, Middelrode
  • Of stuurt het in gescande document ondertekend naar;
  jochem@zorgboerderijmolenhoek.nl

  Plaats & Datum: Naam Ondertekende:

Handtekening:
Afhandeling door Zorgboerderij Molenhoek:
Ontvangen datum: __________________________
Ondertekend door J.Tissen __________________________
Overige zaken: