Kwaliteitssysteem

1.            METEN, ANALYSEREN EN VERBETEREN

De organisatie moet de benodigde monitoring-, meet-, analyse- en verbeteringsprocessen plannen en invoeren om:

a)            Aan te tonen dat het product aan de eisen voldoet;

b)           Te bewerkstelligen dat het kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen voldoet; en

c)            De doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem continu te verbeteren.

Dit moet vaststelling van toepasbare methoden omvatten, met inbegrip van statistische technieken, en vaststelling van de mate van het gebruik ervan.

1.1          Metingen

1.1.1      Meten client tevredenheid

De klanttevredenheid wordt op verschillende wijzen gemeten. Ieder jaar wordt een meting uitgevoerd. Daarnaast wordt de klanttevredenheid gemeten door middel van de klachtenregistratie en analyse. Ook vinden tussentijds met de client gesprekken plaats. Dit kan op initiatief van de client of van Zorgboerderij Molenhoek zijn.

1.1.2      Meten zorginhoudelijke veiligheid

Zorgboerderij Molenhoek meet de prestatie indicatoren cliënt veiligheid jaarlijks door middel van de Zorginhoudelijke meting. Hiermee wordt gemeten of de beheersmaatregelen en het veiligheidsbeleid aan de eisen voldoet.

1.1.3      Meten tevredenheid medewerkers

Zorgboerderij Molenhoek meet ieder jaar de tevredenheid van medewerkers door middel van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Daarnaast wordt de tevredenheid gemeten door middel van klachtenregistratie en analyse. Zorgboerderij Molenhoek werkt voornamelijk met eigen medewerkers

1.1.4      Meten veilige werkomgeving

Het Arbobeleid is vastgelegd in het personeelshandboek van Zorgboerderij Molenhoek. Er wordt systematisch gewerkt aan (de verbetering van) een gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers.

Ten aanzien van seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie is een vertrouwenspersoon beschikbaar. De werkwijze is vastgelegd in het personeelshandboek. Als tot zorg weigering overgegaan moet worden, wordt gehandeld volgens procedure zorgweigering.

Incidenten, (bijna) Ongevallen en gevaarlijke situaties in de zorgverlening waarbij medewerkers mogelijk nadeel ondervinden, worden gemeld door medewerkers. Hiervoor is een procedure meldingen medewerkers inclusief MIC-registratieformulier vastgesteld.

1.1.5      Meten indicatoren

Om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van zorg wordt de kwaliteit gemeten aan de hand van indicatoren. Een indicator is ‘een meetbaar element van de zorgverlening dat functioneert als een mogelijke aanwijzing voor de kwaliteit van zorg’. Het betreft een kwantitatieve maat voor de verschillende kwaliteitsdomeinen.

Zorgboerderij Molenhoek ontwikkelt een interne audit om te meten of de realisatieprocessen effectief zijn. Met andere woorden of de realisatieprocessen zodanig zijn ingericht dat het effect ervan blijvend aan de eisen en verwachtingen van de klant voldoet.

Daarnaast wordt met periodieke rapportages inzicht gegeven in de kwaliteit van de uitvoering van processen. Volgens een vastgestelde frequentie en volgens vastgestelde methoden, wordt met behulp van indicatoren gemeten of gewenste resultaten behaald zijn.

1.1.6      Meten kwaliteit van dienstverlening

Zorgboerderij Molenhoek meet op vastgestelde momenten tijdens het uitvoeringsproces of aan de eisen van de klant wordt voldaan. Dit doen wij door middel van checklists, voortgang schema’s en controles zoals opgenomen in het zorgdossier en/of zorg-leef-persoonlijk plan. Begeleidingsplannen, heronderzoeken.

1.1.7      Meten effectiviteit verbetermaatregelen

De effectiviteit van preventieve en corrigerende maatregelen wordt jaarlijks gemeten.

1.1.8      Analyseren

Zorgboerderij Molenhoek analyseert de kwaliteitsregistraties om daar waar nodig tot verbeteringen te kunnen komen. Deze gegevens hebben ten minste betrekking op:

•             Client tevredenheid.

•             Tevredenheid medewerkers.

•             Zorgovereenkomst en zorgdossier

•             Ervaringen van ketenpartners.

•             Resultaten individuele cliëntevaluaties.

•             Resultaten gemeten indicatoren.

•             Resultaten toetsingen professionaliteit en deskundigheid medewerkers.

•             Resultaten preventieve en corrigerende maatregelen.

•             Actuele ontwikkelingen

•             Klachten.

•             Afwijkingen.

•             Vastgestelde risico’s

•             Incidenten en calamiteiten.

•             Leveranciersbeoordelingen.

•             Effectiviteit kwaliteitssysteem.

1.1.9      Verbeteren

Planning voor continu verbetering

Zorgboerderij Molenhoek doet permanent aan continue verbetering van haar producten en diensten. Zorgboerderij Molenhoek heeft integraal binnen haar activiteiten opgenomen dat corrigerende en preventieve maatregelen, waar dan ook uit voorkomend, worden getoetst op effectiviteit. Deze effectiviteitsmetingen vinden zo mogelijk bij de klant plaats.

Corrigerende maatregelen

Zorgboerderij Molenhoek ontwikkelt een procedure die aangeeft hoe corrigerende maatregelen worden doorgevoerd. De maatregelen worden getoetst op effectiviteit.

In dit handboek zijn de geplande verbeteracties direct beschreven onder het betreffende thema

 En/of onderwerp. Het is daarmee een “levend document” geworden en transparant voor alle

Medewerkers van Zorgboerderij Molenhoek.

Preventieve maatregelen

Zorgboerderij Molenhoek ontwikkelt een procesbeschrijving hoe preventieve maatregelen te initiëren en te behandelen. Ook wordt er tijdens de interne audits (afhankelijk van het doel van de audit) in meer of mindere mate aandacht geschonken aan het initiëren van preventieve maatregelen. Ook hier wordt het effect van de genomen maatregelen getoetst op effectiviteit.

2.            BEOORDELING EFFECTIVITEIT KWALITEITSSYSTEEM

2.1          Audits

2.1.1      Interne audits (in ontwikkeling) Doel interne audits:

•             Vaststellen of het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de richtlijnen van de norm is

•             Ingericht en wordt onderhouden.

•             Vaststellen of de praktijk met de processen/richtlijnen overeenkomt

•             Vaststellen of de effectiviteit optimaal is

•             Verhogen van de efficiency van de bedrijfsprocessen.

Zorgboerderij Molenhoek waarborgt door de keuze van auditors en het te auditen onderwerp dat de audits objectief en onpartijdig worden uitgevoerd. De audits worden planmatig uitgevoerd. De effecten van corrigerende en preventieve maatregelen worden in follow up audits gemeten.

2.1.2      Externe audits & certificering

Zorgboerderij Molenhoek streeft in 2023 (indien van toepassing) naar het Keurmerk en certificaat HKZ en zal hiervoor externe bemiddeling inschakelen van een gecertificeerd keurmerkbedrijf.