Stage Handboek

Stage Map S-BB

Inhoud Map:

 • PDF
 • BPV
  • 1. Matching en voorbereiding
   • Praktijkovereenkomst afsluiten
   •  tips voor praktijkopleider.
 • 2. Begeleiding
 • 3. Beoordeling
 • 4. SBB Stagecoach
 • 5. Basisworkshops voor Praktijkopleiders ( bij SBB)
 • Kwalificaties en diploma’s
 • Subsidies en fondsen
 • BPV monitor
 • Verschillende bijlagen
  • Regelement erkenning leerbedrijven
  • Crebo lijst aanvullingen erkenning leerbedrijven
  • Bpv protocol
  • Vragenlijst bpv begeleider
  • Vragenlijst praktijkopleider bpv
  • Vragenlijst studenten bpv

Beroepspraktijkvorming (BPV)

 1. Matching en voorbereidingen

Stages die mogelijk zijn per 2017 bij Transitie zijn de BOL leerlingen en de VMBO leerlingen. Een student die dagonderwijs volgt in de beroepsopleidende leerweg (bol), gaat bij bedrijven in de regio op zoek naar een stage. Een stageperiode duurt enkele weken tot enkele maanden en bedraagt uiteindelijk 20 tot 60% van de totale opleidingstijd. Het leerbedrijf betaalt vaak een stagevergoeding al hangt dit ook af van de geldende cao.

leerbedrijf kunt u ook een rol spelen bij het opleiden van vmbo-leerlingen, bijvoorbeeld door stages of ‘snuffelstages’ aan te bieden of door een gastles te verzorgen op de school of bij uw eigen bedrijf. Vraag de decaan van een vmbo bij u in de buurt naar de mogelijkheden. (Elde College)

 • Praktijkovereenkomst afsluiten

De afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf liggen vast in een praktijkovereenkomst, ook wel bekend als beroepspraktijkvormingsovereenkomst of bpv-overeenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

De praktijkovereenkomst bevat onder meer de volgende informatie:

 • Contactgegevens van de student, de school en het leerbedrijf
 • Naam en niveau van de opleiding
 • Stage of leerbaan
 • Begin- en einddatum
 • Aantal praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren
 • Naam van de praktijkopleider
 • De werkprocessen en competenties die aan de orde moeten komen
 • De wijze van beoordeling
 • Voorwaarden voor voortijdige ontbinding van de overeenkomst 
 • Praktische tips voor praktijkopleider.

Studenten zijn beginnende vakmensen. Gelukkig kunnen ze rekenen op uw deskundige begeleiding als praktijkopleider. De adviseur praktijkleren van SBB helpt u daar graag bij. Hier vindt u alvast een paar praktische tips.

Hoe bereid ik me voor:

 • Nodig de student uit op uw bedrijf
 • Vraag naar zijn persoonlijke gegevens: naam en adres, kopie legitimatiebewijs, kleding- en schoenmaat voor werkkleding
 • Informeer de student over het salaris of de stagevergoeding, reiskosten en andere vergoedingen
 • Informeer de student over het aantal vakantie- of ADV-dagen
 • Maak de arbeids- of stageovereenkomst
 • Zorg ervoor dat noodzakelijke apparatuur, instrumenten, wachtwoorden en dergelijke op de eerste werkdag beschikbaar zijn
 • Informeer uw collega’s over de komst van de nieuwe medewerker

Wat bespreek ik met de student de eerste werkdag:

 • De arbeids- of stageovereenkomst
 • De beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO)
 • Details over het salaris of de stagevergoeding, reiskosten en andere vergoedingen
 • Het aantal vakantie- of ADV-dagen, maar ook uren voor dokter en tandarts
 • Werktijden: maak afspraken over begintijden en over te laat komen
 • Ziek- en betermeldingsprocedures
 • Huisregels en veiligheidsregels
 • Afspraken over werkkleding, werkschoenen, haardracht, piercings, enzovoorts
 • Afspraken over het gebruik van een smartphone
 • Het doel, de inhoud en de geplande datum van het functioneringsgesprek
 • Wat de student de komende periode verwacht en wat u van hem verwacht
 • Met welke vragen de student bij wie terecht kan

Hoe ziet de eerste werkdag er verder uit:

 • Zorg dat u er iets eerder bent om de student te ontvangen
 • Geef een uitgebreide rondleiding
 • Stel de nieuwe medewerker voor aan uw collega’s
 • Wissel de werkzaamheden af
 • Pak zaken die niet goed lopen direct aan
 • Vraag de student aan het einde van de dag wat hij van zijn eerste werkdag vond

Hoe motiveer ik de student:

 • Leer de student persoonlijk kennen
 • Houd onervaren studenten extra in de gaten
 • Bied de student geleidelijk aan meer uitdagingen aan
 • Geef af en toe een schouderklopje
 • Geef zelf altijd het goede voorbeeld
 • Corrigeer ongewenst gedrag meteen
 • Neem tijdig contact op met de school of de adviseur praktijkleren van SBB als u twijfelt over de voortgang van de student

Vastleggen:

Als u gebruikmaakt van de Subsidieregeling praktijkleren, moet u voor elke student administratie bijhouden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (externe link).

 • Begeleiding
 • Kerntaken en werkprocessen

U hebt verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en het gevoel om met mensen te werken. Naast het contact met de student onderhoudt u contact met de bpv-coördinator (de begeleider van de student op school) en de adviseur praktijkleren van SBB, die u adviseert en ondersteunt.

Zoals vastgelegd in het Reglement erkenning leerbedrijven SBB heeft u als praktijkopleider te maken met de volgende kerntaken en werkprocessen:

1. Organiseer de leerproces van uw student in de praktijk.

1.1 Voer met de student het selectiegesprek

1.2 Maak een inwerkprogramma

1.3 Stel de beginsituatie en leerbehoefte van de student vast

1.4 Bepaal in overleg met de student de leeractiviteiten

1.5 Stel een praktijkleerplan op

1.6 Onderhoud contacten met de praktijkbegeleider en de adviseur praktijkleren

2. Leid de student op in de praktijk

2.1 Leid de student op de werkvloer op

2.2 Bewaak en stuur het leerproces van de student

2.3 Voer begeleidings- of voortgangsgesprekken met de student

2.4 Beoordeel de voortgang in het leerproces van de student

2.5 Evalueer de bpv-periode

 • Competenties

Als praktijkopleider hebt u een begeleidende en opleidende rol. U brengt vakkennis over en stimuleert de student om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn leerproces en zijn functioneren als medewerker. U motiveert de student en stemt de begeleiding op hem af. Ook let u op de voortgang van het leerproces.

Zoals vastgelegd in het Reglement erkenning leerbedrijven SBB zijn de volgende competenties van belang:

Aansturen

 • Stem uw manier van opleiden af op de taakvolwassenheid en leerstijl van de student
 • Houd in de gaten of de student functioneert volgens de gemaakte afspraken en geef duidelijke instructies als de student niet aan de verwachting (dreigt) te voldoen

Begeleiden

 • Stimuleer en coach de student
 • Geef de student heldere en constructieve feedback
 • Motiveer de student door hem in meer of mindere mate sociaal-emotioneel te ondersteunen

Beslissen en activiteiten initiëren

 • Beslis of de student voortgang boekt in zijn leerproces
 • Bepaal op welke gebieden de student zich moet ontwikkelen

Instructies en procedures volgen

 • Werk bij het beoordelen van de voortgang van de student met toetsinstrumenten en volgens bijbehorende procedures, zodat de student een objectieve en valide beoordeling krijgt

Leren

 • Evalueer de bpv-periode om verbeterpunten te signaleren en om die punten te verbeteren

Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten

 • Vraag de student wat hij wil leren tijdens de beroepspraktijkvorming en haak daarop in

Plannen en organiseren

 • Maak in een gesprek helder welke leerdoelen moeten worden behaald
 • Plan leeractiviteiten van de student
 • Volg de voortgang van het leerproces
 • Besluit wanneer u moet ingrijpen in het leerproces

Samenwerken en overleggen

 • Toon interesse in de student door te luisteren, vragen te stellen en de student te observeren
 • Bespreek, na eventuele raadpleging van anderen, uw observaties met de student
 • Stimuleer de student mee te denken over de verdere invulling van zijn leerproces
 • Luister naar adviezen van de praktijkbegeleider en adviseur praktijkleren en geef aan wat u met de adviezen doet

Vakdeskundigheid toepassen

 • Leg uit hoe zaken werken, doet dit voor of laat de student nadenken over vakspecialistische zaken
 • Gebruik uw vakkennis om de student te beoordelen
 • Bekijk informatie van de school, de wensen van de student en de mogelijkheden binnen het leerbedrijf om na te gaan op welke manier de leerdoelen kunnen worden behaald
 • Observeer de student aan de hand van de beoordelingscriteria en geef een waardering aan deze observaties
 • Voortgang

Als uw student is begonnen, is het verstandig om elke week een contactmoment in te bouwen. Dan kunt u controleren of de afspraken goed worden gevolgd.

Indien mogelijk elke ochtend:

 • Wat is de opdracht voor vandaag?

Elke vrijdagmiddag of maandagochtend:

 • Wat is er geleerd?
 • Wat gaat goed, wat kan anders?
 • Wat wil/moet de student nog leren en doen?
 • Zijn er vragen?
 • Wat zijn de plannen voor volgende week?

Agenda en tips

Gebruik eventueel onderstaande agenda en tips bij het voortgangsgesprek.

Welzijn en inzet

Hoe gaat het met je? Hoe bevalt het hier? Denk aan ter zake doende privéomstandigheden en werkomstandigheden. Praat bijvoorbeeld over:

 • Enthousiasme
 • Betrokkenheid
 • Verantwoordelijkheid

Doelstellingen en voortgang

Bespreek de realisatie van doelstellingen/afspraken, gemaakt tijdens het vorige voortgangsgesprek. Denk aan de uitvoering van opdrachten, organisatie eigen werk, werktempo, kwaliteit geleverde werk, enzovoorts. Stel bijvoorbeeld deze vragen:

 • Wat heb je gedaan? Wat was leuk? Wat was minder leuk?
 • Wat ging goed? Wat is vatbaar voor verbeteringen? Hoe ga je dat aanpakken?

Persoonlijke kwaliteiten

Bespreek de volgende punten, afhankelijk van de mogelijkheden binnen de stage of leerbaan:

 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Collegialiteit
 • Werken onder druk
 • Zelfstandigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Initiatief
 • Oplossen van problemen

Contacten en samenwerking

Neem samen door met wie de student voornamelijk samenwerkte. Vraag wat de student van hem of haar heeft geleerd:

 • Praktijkopleider
 • Andere medewerkers leerbedrijf
 • Externen

Tevredenheid en verwachtingen

Stel uw student de volgende vragen:

 • Krijg je voldoende begeleiding? Heb je wensen voor de begeleiding?
 • Hoe sluit wat je hebt geleerd aan op de theorie? En omgekeerd?
 • Krijg je genoeg mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen?

Tips voortgangsgesprek

Bereid u voor

 • Inleiding
 • Doel
 • Agendapunten
 • Opbouw van het gesprek

Doe geen aannames, maar stel vragen

 • Stel veel open vragen
 • Stel één vraag tegelijk en … wacht op het antwoord
 • Laat stiltes vallen
 • Vraag door

Focus op het doel dat u wilt bereiken

 • Privé is niet privé als het op het werk komt
 • U bent géén hulpverlener, verwijs door
 • Vraag de student om oplossingen
 • Vraag soms tijd om na te denken, kom er later op terug

Maak afspraken specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART)

 • Een afspraak maakt u samen, anders is het een opgelegde regel
 • Volg afspraken op, geef daarin het goede voorbeeld

Maak gespreksverslagen, zorg voor dossiervorming

 • Leg vast wat u samen hebt besproken

Geef feedback

 • Praat alleen over wat u zelf hebt gezien of gehoord
 • Benoem wat dat met u doet
 • Vraag aan de stagiair: kun je je dat voorstellen, is dat ook de bedoeling, hoe kan dat worden veranderd?

Ontvang feedback

 • Nodig de stagiair uit om ook feedback te geven op u als praktijkopleider

Leerdoelen en planning

Onder het kopje Opleidingsinformatie kunt u van een aantal opleidingen een formulier downloaden, waarop u samen met de student de leerdoelen en de planning invult.

NB Het formulier is voor meer dan 100 opleidingen voorhanden. In de sector Gastvrijheid vindt u bijvoorbeeld een formulier voor de opleiding Kok. We werken aan uitbreiding. (zie www.s-bb.nl)

 • Beoordeling

Studenten zijn beginnende vakmensen. Gelukkig kunnen ze rekenen op uw deskundige begeleiding als praktijkopleider. De adviseur praktijkleren van SBB helpt u daar graag bij. Op deze pagina vindt u een paar praktische tips voor de beoordeling van uw student.

Laat de student eerst zichzelf beoordelen

Door de student in het beoordelingsgesprek eerst zelf aan het woord te laten, vergroot u zijn betrokkenheid en zal hij meer openstaan voor eventuele kritiek.

Benoem zaken die goed gaan

Geef feedback op de eigen beoordeling van de student. Vervolgens benoemt u eerst de zaken die goed gaan. Tot slot bespreekt u wat nog verbeterd kan worden, ook in houding en gedrag. Vraag de student om daarop te reageren.

Wees objectief

Beoordeel de houding, werkwijze en het resultaat van de student zo objectief mogelijk. Informeer eventueel bij collega’s. Leg uit wat uw beoordelingscriteria zijn en illustreer die met voorbeelden. Houd er rekening mee dat een student fouten mag maken.

Houd een eindbeoordeling

Aan het eind van de beroepspraktijkvorming bespreekt u met de praktijkbegeleider van de school de vorderingen van de student. Vervolgens betrekt u de student bij het gesprek en kan hij aangeven hoe hij zijn leerplaats heeft ervaren.

Geef ook tussentijdse reacties

Zijn er verbeterpunten, pak die dan direct aan of bespreek ze al vóór de beoordeling in een voortgangsgesprek. De officiële eindbeoordeling mag nooit een onaangename verrassing zijn voor de student.

Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Onder het kopje Opleidingsinformatie kunt u van een aantal opleidingen een formulier downloaden, waarop u samen met de student de ontwikkeling bijhoudt.

NB Het formulier is voor meer dan 100 opleidingen voorhanden. In de sector Gastvrijheid vindt u bijvoorbeeld een formulier voor de opleiding Kok. We werken aan uitbreiding.

 • SBB Stagecoach

U gaat een mbo-student begeleiden. SBB Stagecoach geeft u informatie om de stage- of leerbaanperiode zo goed mogelijk te laten verlopen.


Informatie op het juiste moment

Als u zich aanmeldt bij SBB Stagecoach ontvangt u steeds op het juiste moment een e-mail met praktische informatie, afgestemd op de fase waarin uw student zich bevindt. Denk aan tips voor voortgangsgesprekken of informatie over workshops.


Haal het beste uit uw student

Meld u gratis aan voor SBB Stagecoach en haal het beste uit uw student.

Meld u aan (externe link)


Maak uw stages en leerbanen zichtbaar

Hebt u een vacature voor een stage of leerbaan? Log in (externe link) op onze website en stel de plek beschikbaar. Controleer alstublieft meteen de gegevens van uw bedrijf.

Uw vacatures verschijnen automatisch op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een plek zoeken. Zorg dat ze uw vacatures daar vinden! Vooral aan leerbanen (bbl) is veel behoefte.

Is de vacature vervuld? Geef ook dat aan op onze website.


Meer weten?

Bent u erkend leerbedrijf en hebt u een vraag over SBB Stagecoach of het begeleiden van studenten in de praktijk? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren. U vindt zijn of haar naam, telefoonnummer en e-mailadres door in te loggen (externe link) op onze website. Daar kiest u onder ‘Opties’ voor ‘Mail de adviseur’.

 • Basisworkshops oor praktijkopleiders

Als praktijkopleider begeleidt u studenten in de beroepspraktijk. Dat vraagt om bijzondere vaardigheden. Daarom organiseren we workshops. Er zijn zowel incompanyworkshops voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers als workshops voor individuele praktijkopleiders in de regio.

De workshops leveren de basiskennis en -vaardigheden die u nodig hebt om mbo-studenten te begeleiden. De workshopmodules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Deelname is kosteloos.

Module 1: Matching en voorbereiding

Doelstelling

 • De praktijkopleider leert op een goede manier kennis te maken met een student, zodat hij weet wat de student al kan en wat hij wil leren.
 • Hij krijgt inzicht in de verschillende opleidingsniveaus binnen het mbo.
 • Hij krijgt inzicht in de verantwoordelijkheden als leerbedrijf en wat hij van de school, de student en SBB mag verwachten.
 • Hij is beter in staat om planmatig werkzaamheden te organiseren die aansluiten op het niveau van de opleiding en het niveau van de student.

Onderwerpen

 • Introductiegesprek
 • Nederlands onderwijssysteem
 • BPV Protocol (afspraken over wie wat doet tijdens de beroepspraktijkvorming)
 • Opleidingsplan (hulpmiddel) voor de praktijkopleider

Module 2: Begeleiden

Doelstelling

 • De praktijkopleider is beter in staat om de student te motiveren om te ontwikkelen.
 • Hij is beter in staat om de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord.
 • Hij leert een goede instructie te geven en gaat hiermee zelf aan de slag tijdens de workshop.

Onderwerpen

 • Motivatie
 • Feedback
 • Instructie geven

Module 3: Ontwikkelingsgericht beoordelen

Doelstelling

 • De praktijkopleider leert een voortgangsgesprek te houden waarbij hij de denkkracht bij de student legt.
 • Hij is beter in staat om de student bij te sturen, door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling van de student.
 • Hij krijgt inzicht in de valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kunnen staan.

Onderwerpen

 • Voortgangsgesprek voeren
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Ontwikkelingsgericht beoordelen

Meld u aan voor een of meer individuele workshops (externe link) www.s-bb.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u een incompanyworkshop organiseren? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren. U vindt zijn of haar contactgegevens door in te loggen (externe link) op onze website.

Kwalificaties en diploma’s

1.Wat leert mijn student tijdens zijn studie?

Uw bedrijf heeft een student met een stageplaats of een leerbaan. Wat leert die student tijdens zijn studie? Een uitgebreid antwoord, met thema’s en overzichten, vindt u onder het kopje Onderwijs bij Kwalificeren en examineren. Op deze pagina leest u in het kort hoe de ontwikkeling van kwalificaties en onderwijs is georganiseerd.

Stap 1: beroepscompetentieprofiel

Een nieuwe opleiding begint met een beroepscompetentieprofiel: een beschrijving van de kerntaken, beroepscompetenties, rol en verantwoordelijkheden van de ervaren beroepsbeoefenaar. Een beroepscompetentieprofiel geeft ook informatie over marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen.

Stap 2: kwalificatiedossier

Op basis van een of meer beroepscompetentieprofielen en in samenwerking met beroepsonderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen onderwijskundigen van SBB een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier beschrijft de inhoud van een of meer beroepen en de benodigde competenties, kennis en vaardigheden voor de beginnende vakman. Ofwel: wat een student moet kunnen en kennen om zijn diploma (kwalificatie) te behalen. Alle kwalificatiedossiers samen vormen de kwalificatiestructuur.

Stap 3: opleiding

Op basis van het kwalificatiedossier stelt een school de opleiding samen. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kent vier opleidingsniveaus:

 • Niveau 1: entreeopleiding
 • Niveau 2: basisberoepsopleiding
 • Niveau 3: vakopleiding
 • Niveau 4: middenkaderopleiding en specialistenopleiding

Elke kwalificatie die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft goedgekeurd krijgt een eigen crebocode. ‘Crebo’ staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Scholen gebruiken crebocodes voor de administratie van onderwijs, examens en studenten.

Stap 4: examinering

Examineren is dé manier om vast te stellen of een student aan de diploma-eisen voldoet. Scholen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar het ontwikkelen van examens gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Per sector maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over de wijze waarop ze invulling geven aan de examinering. De afspraken leggen ze vast in examenprofielen.

Voorstel voor een keuzedeel

Een mbo-opleiding bestaat voortaan niet alleen uit een kwalificatie, maar ook uit een of meer keuzedelen. Het keuzedeel is een verrijking bovenop de kwalificatie. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en beslaat 15% van de opleidingstijd. De student doet er ook examen in, al kan hij (nog) niet op dat onderdeel zakken. De minister heeft wel de intentie om keuzedelen voorwaardelijk te maken voor diplomering.

Het initiatief voor een keuzedeel kan komen van een sectorkamer of vanuit een school, bedrijf of brancheorganisatie. Hiervoor dient u een formulier in te vullen.

( in te vullen voorstel op website www.s-bb.nl)

Subsidies en fondsen

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen. 

Stagefonds zorg

Stagefonds is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor de zorg. Zorginstellingen krijgen via Stagefonds een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van studenten van mbo-, hbo- en particuliere onderwijsinstellingen.

Voor het schooljaar 2015-2016 stelt het ministerie 112 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie bepaalt jaarlijks het totale subsidiebedrag en verdeelt dit over zorgorganisaties die stageplaatsen aanbieden. De regeling stimuleert de in- en doorstroom van zorgpersoneel.

Lees meer over Stagefonds

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedrijven om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een student.

Lees meer op RVO.nl (externe link)

Subsidieregeling interne jobcoach

Als u een leerling met een beperking in dienst neemt, dan kan een interne jobcoach deze medewerker begeleiden. Voor de begeleiding kunt u subsidie aanvragen. Ook voor loonkosten en werkplekvoorzieningen zijn er mogelijkheden.

Lees meer over deze subsidieregeling (externe link)

BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf, de student en de bpv-begeleider van de school. De antwoorden helpen leerbedrijven, scholen en SBB de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren.

Online vragenlijst

Het leerbedrijf ontvangt uiterlijk twee weken voor het einde van iedere bpv-periode een online vragenlijst van SBB. SBB verzoekt het leerbedrijf om ook een vragenlijst door te sturen aan de student. Enkele pilotscholen ontvangen een vragenlijst van de MBO Raad. De vragen volgen de opbouw van de bpv-periode: het maken van afspraken, de begeleiding, de uitvoering en de beoordeling.

Kwaliteitsrapportages

Met de antwoorden brengt SBB de kwaliteit van stages en leerbanen in kaart per beroepsopleiding en regio. Door middel van kwaliteitsrapportages informeren we leerbedrijven en scholen over mogelijke verbeteringen. Zo zorgen we samen voor de beste praktijkopleiding van studenten en kwalitatief goed opgeleide vakmensen voor de toekomst.

Is de enquête anoniem?

De antwoorden die we verwerken in de kwaliteitsrapportages zijn niet te herleiden tot specifieke bedrijven en/of studenten. Maar de enquête is niet anoniem. Wij gebruikten de bij ons bekende gegevens om leerbedrijven een vragenlijst op maat te kunnen aanbieden. Leerbedrijven vullen zelf de gegevens van de betreffende student in.

Welke vragen stelt SBB?

Wilt u weten welke vragen de praktijkopleiders, studenten en bpv-begeleiders beantwoorden? De vastgestelde vragenlijsten zijn openbaar. U vindt ze onderaan deze pagina.

Gegevens aanpassen

Leerbedrijven die de vragenlijst ontvangen kunnen via ‘inloggen voor bedrijven’ de geregistreerde gegevens van hun bedrijf inzien en aanpassen.

Bijlage!

Zie pdf vragenlijsten